POLÍTICA DE PRIVADESA

MARLEX EDITORIAL, com a responsable d’INÈDIT AGENCIA, es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les següents normes:

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.
  • La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
  • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
  • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a INÈDIT AGENCIA és: MARLEX EDITORIAL,SL, proveïda de NIF: B-66115056 i inscrita al: Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades registrals: Tom 43972, Foli 50, Secció 8, Full 443307, Inscripció 1, el 10 d’octubre del 2013. Email de contacte: info@marlexeditorial.com

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD, o DPO per les sigles en anglès) és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a què es troba subjecta INÈDIT AGENCIA. L’Usuari pot contactar amb el DPD designat pel Responsable del tractament utilitzant les dades de contacte següents: info@marlexeditorial.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix l’RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals demanades per INÈDIT AGENCIA mitjançant els formularis estesos a les vostres pàgines quedaran incorporats i seran tractats al nostre fitxers amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre INÈDIT AGENCIA i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta. Així mateix, de conformitat amb el que preveu l’RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista a l’article 30.5 de l’RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes a l’RGPD.